Viime numerossa käsiteltiin Joutsan Palvelukotiyhdistyksen 90.000 euron korvausvaadetta kunnalle. Perusturvalautakunta päätyi kokouksessaan lausuntoon, jonka mukaan kunta ei ole velvollinen maksamaan mitään. Tässä kohtaa viitattiin siihen, että palvelukotiyhdistyksen johtokunta olisi laiminlyönyt oman taloudenseurantansa. Lisäksi yhdistystä neuvottiin mitoittamaan henkilökuntansa määrä asiakkaiden tarvitsemien tuntien perusteella.

Tämä päätös on toimitettu kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn. Jutun tekemisen jälkeen paljastui lisää tietoa. Ensinnäkin päätöksestä oli jättänyt eriävän mielipiteen lautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.). Hän oli esittänyt, ilman kannatusta, että kunnanhallitukselle annettavaan lausuntoon sisällytetään ehdotus, jonka mukaan kunta korvaisi yhdistykselle puolet eli 45.000 euroa.

Lisäksi Willman paheksui esittelytekstissä esiintyviä viittauksia siihen, että yhdistyksen hallitus olisi laiminlyönyt velvollisuuksiaan ja kannanottoja yhdistyksen tilikauteen liittyen. Hän painotti, että kunnanhallitukselle toimitettavaan lautakunnan lausuntoon liitettäisiin yhdistyksen vetoomukset liitteineen. Myöskään hän ei ole saanut kaikkea tapaukseen liittyvää materiaalia niitä pyytäessään.

Asian käsittelyn yhteydessä on noussut esille hämmästely siitä, onko perusturvalautakunnan jäsenillä ollut käytössään sanatarkka kopio Joutsan Palvelukotiyhdistyksen korvausvaateen yhteydessä toimittamasta vetoomuksesta kaikkine sisältöineen. Vetoomus nimittäin listaa suuren joukon kunnalle epäedullisia huomioita, joita ei kuitenkaan esityslistassa mainita tällä tarkkuudella.

Yhdistys on käyttänyt vetoomuksessa otsikkoa: Käytännön haasteita/yhdessä mietittäviä asioita Joutsan kunnan kanssa toteutetun kotihoidon pilotin osalta 14.5.2018–31.3.2019.

Taloudellisen tappion syyn on kerrottu johtuvan Joutsan kunnan laskelmista. Kunnan käyttämän konsultin laskelmien mukaan pilotin toiminnasta olisi pitänyt syntyä liikevaihtoa siten, että se mahdollistaisi neljän uuden hoitajan palkkaamisen. Todellisuudessa liikevaihto mahdollisti vain kahden palkkaamisen. Koska yhdistys oli luottanut laskelmaan, henkilöitä oli palkattu käytännössä kaksi liikaa.

Lisäksi yhdistys arvioi joutuneensa käyttämään puolikkaan henkilön verran työpanoksen hallintoon Joutsan kunnan toiminnan puutteiden vuoksi.

Asiaa summataan siten, että yhdistyksellä olisi ollut edellä mainituista syistä käytännössä 2,5 henkilön työpanoksen verran liikaa työvoimaa kymmenen kuukauden aikana. Juuri henkilöstökustannuksista on laskettu nyt käsittelyssä oleva 90.000 euron korvaussumma.

Lisäksi on yksilöity lista moitteita, joiden mukaan infotilaisuus pilotista oli järjestetty huonosti, pilotin alkamisen ajankohtaa oli siirretty kahdesti ja että vastuuhenkilö oli heti alusta asti ollut kauan poissa.

Uusien asiakkaiden palveluohjauksen kerrotaan myös olleen hidasta ja jäykkää, välillä kaksi huonettakin oli tyhjinä, työnjaon ollessa epäselvä, ja jopa jonkun asiakkaan mainitaan velkaantuneen ja joutuneen siirtymään toiseen hoitokotiin.

Toimivaltaiseen viranhaltijaan ei saatu yhteyttä moneen viikkoon, jolloin ohjattiin muiden viranhaltijoiden pakeille, joilla taas ei ollut toimivaltaa.

Kotihoidon tunnit palvelusetelissä oli arvioitu liian pieniksi. Setelissä ei ollut mukana turvapalvelua, vaikka sääntökirjan mukaan olisi pitänyt olla. Lisäksi puuttuivat psykososiaalisen tuen tuntimäärät. Epäselvyyttä oli siitäkin, kuinka usein seteleitä pitäisi uusia ja kuka sen tekisi. Erästä raporttia ei oltu toimitettu kolmen kuukauden ajalta pyynnöistä huolimatta.

Paikallislehti Joutsan Seudulle Willman kertoi, että lautakunta sai ainoan tiedon vetoomuksen tarkasta sisällöstä hänen lukemanaan, Willmanin itse tekemästä tiivistelmämuistiosta. Hän on tilanteesta huolissaan, sillä jos vetoomusta ei ole virallisesti lautakunnan materiaaleissa, se ei silloin välttämättä etene kunnanhallituksen käsittelyn materiaaleihin.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajan Sari Hovilan (kesk.) mukaan Palvelukotiyhdistyksen vetoomus on kuitenkin käsitelty lautakunnan kokouksessa ja se menee silloin virallisena liitemateriaalina kunnanhallitukselle.

Janne Airaksinen