Joutsan kuntaan on saapunut Joutsan Palvelukotiyhdistykseltä vetoomukset tehostetusta palveluasumisesta sekä kotihoidon pilottihankkeesta. Tehostetun palveluasumisen vetoomuksessa vaaditaan setelihinnan korotusta tai palaamista vanhaan ostopalvelumalliin. Kotihoidon pilotin osalta Joutsan Palvelukoti vaatii korvausta 90.000 euroa Joutsan kunnalta.

Asiasta on neuvoteltu kahdesti kunnan ja yhdistyksen kesken. Palavereista laaditut muistiot eivät ole julkisia niiden sisältämän arkaluonteisen materiaalin vuoksi.

Perusturvalautakunta pui asiaa 9.10. ollen sitä mieltä, että kunta ei voi olla velvollinen korvaamaan vaadittavaa summaa johtokunnan oman taloudenseurannan laiminlyönnin vuoksi. Lisäksi palveluntuottajan tulee mitoittaa kotihoidossa henkilökunnan määrä asiakkaiden tarvitsemien tuntien perusteella.

Käydyistä neuvotteluista todetaan lisäksi, että tehostetun palveluasumisen setelin osalta kunta ei voi yksittäisen toimijan osalta tehdä erillistä setelinkorotusta, vaan kaikkia yksityisiä toimijoita tulee kohdella tasavertaisesti. Toisaalta vanhaan ostopalvelusopimukseen ei voida palata, koska sopimuksen alainen palvelu tulisi hankintalain perusteella kilpailuttaa sekä lisäksi siksi, että alueelle on tullut muita toimijoita ja palvelulle on tullut kilpailutilanne.

Lautakunnan esittelijöinä ovat toimineet asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio ja perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen. Edellä mainituilla sisällöillä lausunto lähti eteenpäin kunnanhallitukselle myöhemmin tapahtuvaa käsittelyä varten.

Asiaa taustoitetaan aloitteessa, jonka Joutsan Palvelukotiyhdistys lähetti kunnalle jo keväällä. Sen mukaan Palvelukotiyhdistys on pyörittänyt jo lähes 25 vuoden ajan hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa vaikeasti muistisairaille vanhuksille tarkoitettua 11-paikkaista asumis- ja hoitoyksikköä, Ryhmäkotia. Aiemmin kunta on vuosittain ostanut Ryhmäkodin 11 paikkaa vuosisopimuksella ja sovitulla vuorokausihinnalla.

Vuoden 2018 aikana on Ryhmäkodin osalta alettu siirtyä portaittain niin sanottuun palvelusetelijärjestelmään, jossa kunta myöntää vanhukselle tehostetun palveluasumisen palvelusetelin ja vanhus voi hakeutua asumaan Ryhmäkotiin. Palvelusetelin arvo riippuu kunnan mittaamasta vanhuksen hoidon tarpeesta.

Palvelukotiyhdistys totesi keväällä silloisen kokemuksen perusteella uudesta käytännöstä, että sillä ei todennäköisesti ole mahdollisuuksia jatkaa Ryhmäkodin toimintaa kovin pitkään nykyjärjestelmässä. Palvelusetelin arvo on (asukkaan hoidon tarpeesta riippuen) 16–34 prosenttia pienempi kuin aiempi niin sanottu sopimuspaikkahinta.

Lisäksi nykyjärjestelmässä ei yhdistykselle makseta niistä päivistä, jolloin vanhus on esimerkiksi sairaalahoidossa. Tällaisille päiville ei tyhjänä olevalle paikalle voi ottaa uuttakaan asukasta. Yhdistyksen kulujen leikkaaminen vastaavasti ei onnistu, koska pienessä ympärivuorokautisessa hoitoyksikössä henkilökunnan vähennykset ovat mahdottomia.

Perusturvalautakunnan päätös myös osaltaan moittii Palvelukotiyhdistyksen taloudenpitoa. Joutsan Palvelukoti on tehnyt tappiollisen tilinpäätöksen vuodelta 2018. Asiakirjoista ei käy ilmi, että mistä toiminnanalasta (ryhmäkoti, keittiö vai kotihoidon pilotti) tappio on syntynyt.

Tekstissä kerrotaan, että Joutsan Palvelukodilla on ollut toiminnanjohtajan ja keittäjän tehtävässä jonkun aikaa yhtä aikaa kaksi henkilöä ja että heille on maksettu palkkaa samasta tehtävästä. Käydyissä keskusteluissa Joutsan Palvelukodin johtokunta on myöntänyt itse seuranneensa taloustilannetta tilikauden aikana liian vähän.

Perusturvalautakunta toteaa lopuksi, että vetoomukset kuntaan ovat saapuneet tilikauden päättymisen jälkeen, eikä yhdistys ole ollut kesken tilikauden yhteydessä kuntaan. Tämä viittaa talouden seurannan laiminlyöntiin kesken tilikauden.

Ostopalvelusopimus Joutsan kunnan ja yhdistyksen välillä on tehty vuonna 1997 ja sopimukseen on tehty liite, joka on hyväksytty perusturvalautakunnassa 30.5.2017. Tämän liitteen myötä on sovittu siitä, että uudet asukkaat siirtyvät asumaan yksikköön palvelusetelillä. Niin sanottujen vuokra-asuntojen puolella on asiakkaita omilla vuokrasopimuksellaan ja mikäli he ovat tarvinneet apua päivittäisissä toiminnoissa, on kunnallinen kotihoito järjestänyt tämän palvelun.

Joutsan Palvelukodin kanssa on aloitettu näissä asunnoissa kotihoidon palvelusetelin pilotti 14.05.2018, joka päättyi 31.3.2019. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt ohjauskäynnin 28.8.2019, jossa on käyty läpi avin linjausta Joutsan Palvelukodilla järjestettävästä ikäihmisten palveluista. Linjauksen mukaan jatkossa Joutsan Palvelukoti tuottaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista ja palveluasumista. Tämän muutoksen toteuttamiseen on annettu syksy 2019 aikaa.

Joutsan Palvelukoti sijaitsee kirkonkylän keskustassa lähellä palveluja. Palvelukodissa on 16 vuokra-asuntoa, ja näiden lisäksi 11-paikkainen ryhmäkoti muistisairaille ihmisille. Ryhmäkotiin hakeudutaan Joutsan kunnan myöntämällä palvelusetelillä.

Janne Airaksinen

Info

• Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palvelu-asumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

• Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa. Tehostetussa palveluasumisessa tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja luodaan turvallinen ja esteetön asumisympäristö.

• Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus asua tehostetun palveluasumisen palveluyksikössä elämänsä loppuun asti, ellei hän joudu hoidontarpeensa takia siirtymään muuhun hoitopaikkaan tai sairaalahoitoon.

• Kunta määrittelee palvelusetelin arvon. Arvon määrittelyssä käytetään apuna kunnan tehostetun palveluasumisen tuotannon kustannuksia ja ostetun tehostetun palveluasumisen kustannuksia. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen seteli perustuu asiakkaan hoitoisuuteen ja siitä annetaan päätös asiakkaalle. Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaalle kohtuullinen.

· Palvelusetelin arvo hoitoisuustaso 1:ssä on 75,58 e/vrk (palveluasuminen)

· Palvelusetelin arvo hoitoisuustaso 2:ssä on 84,56 e/vrk (palveluasuminen)

· Palvelusetelin arvo hoitoisuustaso 3:ssä on 102,69 e/vrk (tehostettu palveluasuminen)

· Palvelusetelin arvo hoitoisuustaso 4:ssä on 120,66 e/vrk (tehostettu palveluasuminen)

· Palvelusetelin arvo hoitoisuustaso 5:ssä on 129,65 e/vrk (tehostettu palveluasuminen)

• Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelinlaissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta on annettava päätös asiakkaalle.

Lähde: Joutsan kunnan palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja, käytössä 1.1.2020 alkaen 

Janne Airaksinen