Joutsan kunnanvaltuuston kesäkuussa tekemän perusturvalautakunnan erottamisen jälkipyykkiä on puitu oikeudessa asti. Erotetun perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.) oli tehnyt valituksen liittyen siihen, olisiko kunnanhallituksen pitänyt antaa erillinen lausunto lautakunnan erottamista valmistelevalle tilapäiselle valiokunnalle vai ei.

Kunnanhallitus ei antanut erillistä lausuntoa, ja Willman teki siitä oikaisuvaatimuksen. Kun myöhempi oikaisuvaatimus jätettiin kunnanhallituksessa tutkimatta kuntalain 136 pykälän nojalla, Willman vei asian Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Hänen vaatimuksensa siellä oli, että kunnanhallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan sille uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Sen perustelujen mukaan kuntalain 136 pykälän mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Lausunnon antaminen tilapäiselle valiokunnalle on valtuuston päätöksellä ratkaistavan asian valmistelemista. Koska tällaisen lausunnon antaminen tai antamatta jättäminen koskee siten vain valmistelua, ei sitä koskevasta päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta.

Kunnanhallituksen on tämän vuoksi tullut mainitsemallaan perusteella jättää Willmanin oikaisuvaatimus tutkimatta. Kunnanhallituksen päätös ei siksi ollut lainvastainen.

Janne Airaksinen

Tagged with →