Nelostielle Joutsan taajaman kohdalle laadittu esisuunnitelma valtatieremontista on valmistunut. Se ei juurikaan eroa keväällä yleisötilaisuudessa esitellystä ensimmäisestä luonnoksesta.

Tavoitetilanteen ratkaisussa valtatie 4 on Joutsan kohdalla 2+2-kaistainen keskikaidetie, liittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus on 100 km/h. Täydessä laajuudessaan remontti maksaisi 35,6 miljoonaa.

Missään kohtaa valtio ei ole vielä kuitenkaan ilmoittanut varanneensa rahaa suunnitelman eteenpäin viemiselle pennin hyrrää. Kyse on aluevaraussuunnitelmasta, joka toimii jatkosuunnittelun ja maankäytön suunnittelun lähtökohtana ja ohjeena. Suunnitelmassa esitetään tien sijainti, aluevaraukset ja alustavat vaikutukset kaavoituksen edellyttämällä tarkkuudella.

Tämä tarkoittaa alueiden varaamista valmiiksi, jotta niille ei sijoiteta jotain sellaista, mikäli olisi este tierakentamiselle. Aikasykli näissä kaavailuissa onkin sitten asia erikseen, ja jos yllätyksiä ei tapahdu valtion budjettineuvotteluissa, niin pitää puhua enemmänkin ”useammasta vuodesta” kuin ”lähiaikoina”.

Yleisötilaisuudessa suunnittelijat pohtivat myös, että rakentaminen on mahdollista toteuttaa osissa, ja silloin tärkeysjärjestyksessä saattaisivat nousta kärkeen liittymäjärjestelyt.

Joutsan kunta laatii tämän aluevaraussuunnitelman kanssa samanaikaisesti Joutsan kirkonkylän osayleiskaavaa, johon sisältyy valtatie 4 Joutsansalmen kohdalta Tammihaaran (st 610) liittymään. Aluevaraussuunnitelmaa ja osayleiskaavaa on laadittu kiinteässä yhteistyössä.

Keskustan pohjoispuolella liikenneverkkotarkastelu on tehty peruskarttatarkkuudella. Työn aikana ei ole tehty pohjatutkimuksia, vaan käytössä ovat olleet vain olemassa olevat vähäiset pohjatutkimustiedot.

Sinänsä Nelostie on ehdottomasti valtakunnan ykkösverkkoa, ja liikennemäärien kasvu pakottaa valtion varmistamaan autoliikenteen sujumisen. Nykytilanteessa on useita ongelmia. Suuresta liikennemäärästä johtuen tasoliittymistä valtatien liikennevirtaan mukaan pääseminen on ajoittain etenkin kesäaikaan vaikeaa ja aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Keskustan kohdalla valtatien toiselle puolelle pääseminen edellyttää ajamista lyhyen matkaa valtatietä pitkin, koska autoliikenteelle ei ole alikulkua.

Nykyisissä liittymäjärjestelyissä on puutteita, esimerkiksi Karimäen eritasoliittymän kohdalla ei ole kiihdytyskaistoja. Maanteiden 428 ja 610 välillä ei ole jatkuvaa rinnakkaistieverkkoa varalaskupaikan kohdalla. Rinnakkaisväylän puute heikentää jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, koska Tammihaaran ja keskustan välillä jalankululle ja pyöräilylle ei ole muuta yhteyttä kuin valtatien piennar. Ainoa valtatien kanssa eritasossa risteävä jalankulun ja pyöräilyn reitti on nykyisin Huttulan alikulkukäytävä.

Valtatien pysäkeille on järjestetty pysäkkiyhteydet ainoastaan keskustan pääliittymän kohdalla, jossa on alikulkukäytävä. Virallisia liityntäpysäköintipaikkoja ei ole. Saattoliikenne pysäkeille koetaan ongelmalliseksi, koska autolla ei pääse pysäkkien lähelle.

Valtatieltä vesistöä pitkin kantautuva liikennemelu koetaan häiritseväksi muun muassa Joutsansalmen etelä- ja pohjoispuolisilla asuinalueilla. Uudessa esisuunnitelmassa on piirretty toinen silta nykyisen sillan viereen.

Tilanteen parantamiseksi eritasoliittymiä on piirretty Oravakiveen, Joutsan taajaman kohdalle, Tammihaaraan ja Karimäkeen. Joutsan keskustan kohdalla on isompi erikoismalli, johon on yhdistetty Yhdystie ja Pertunmaantie. Huttulan risteykseen mahdollisimman sujuva tulo taajamaan vaatii, että nykyisen mainostaulun kohdalla pitäisi tehdä kiertoliittymä. Tästä pääsisi myös Pertunmaantien suuntaan, jossa linjausta on viety kauemmas pohjoiseen.

Koko suunnitteluvälille on esitetty rinnakkaisteitä, mutta ne vaativat vielä tarkentavaa jatkosuunnittelua. Bussipysäkkien kohdalla täytyy olla eritasoratkaisu jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Pysäkit suunnitellaan ramppien kohdalle ja muut poistetaan käytöstä.

Karimäessä kulkuyhteys rautakaupan pihaan muuttuisi. Nykyinen alitus jää käyttämättä kokonaan uuden suunnitelman mukaan. Sitä ei pystytä myöskään uusiokäyttämään toisessa paikkaa. Sen sijaan Huttulan alikulkutunneli on tyypiltään sellainen, että sen pystyy siirtämään toiseen paikkaan.

Janne Airaksinen

Joutsan keskustaajaman liittymät.
Keskustaajaman kiertoliittymä on suunnitelmassa piirretty jotakuinkin mainostaulun kohdalle.
Karimäen uudet liittymäjärjestelyt.
Etelän suunnasta Karimäkeen tultaisiin kuvan alueen kautta, vasemmalla Reposen halli ja oikealla K-Rautakauppa.