Luhangan Latamäkeen rakennettujen kuuden tuulivoimalan melun taso otetaan uudelleen tutkimuksen alle. Monivaiheisen valitus- ja oikeuskäsittelyn jälkeen on päästy tilanteeseen, jossa uudet mittaukset toteutetaan marraskuuhun mennessä syksyn aikana.

Rakennuslautakunta kehotti kesäkuun kokouksessaan Ilmatar Luhanka Oy:tä suorittamaan uuden melumittauksen toiminnan aiheuttamasta meluhaitasta. Melumittauksen tulee perustua voimassa oleviin ohjeistuksiin kuten ympäristöministeriön ohjeet OH 3/2014 ja OH 4/2014). Tulokset raportoidaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään vuoden 2020 aikana.

Mittaukselle otollisten sääolosuhteiden esiintyminen vaikuttaa mittauksen aikatauluun. Ajankohtaa valittaessa huomioidaan ohjeen mukaiset vaatimukset sääoloille. Mittausten aikana tulisi olla riittävä määrä hetkiä, jolloin tuulennopeus olisi riittävän voimakasta ja oikeasta suunnasta, jotta myötätuulen puolella saavutetaan tuulivoimalan nimellistehon aikaisia melutasoja.

Ennen mittausten aloittamista mittaussuunnitelma määrättiin esiteltäväksi rakennuslautakunnalle. Torstaina tämä suunnitelma sitten esiteltiin, ja se sai lautakunnan tuen. Käytännön työn tekee Ramboll Oy ja mittaukset jakautuvat kahteen osioon.

Melua mitataan kolmessa mittauspisteessä, jotka sijaitsevat Latamäen tuulivoimapuiston ympäristössä olevien asuinkiinteistöjen piha-alueilla. Mittauksessa tallennetaan äänitasoja, joista määritetään tuulivoimaloiden aiheuttama melutaso (LAeq), pienitaajuinen melu (1/3-oktaaveittain välillä 20-200 Hz), kapeakaistaisuus ja impulssimaisuus. Samoilla kiinteistöillä on mitattu melua aikaisemmin, joten tarvittaessa tuloksia voidaan vertailla aiempien mittausten tuloksiin.

Mittauspisteet sijoittuvat kartan mukaisesti osin eri ilmansuunnille tuulivoimapuistoon nähden. Mittaukset tehdään altistuvissa kohteissa ulkona, kaikista mittauksista sovitaan ennakkoon asukkaiden kanssa.

Mittauksissa käytetään tarkkuusluokan 1 vaatimukset täyttäviä äänitasomittareita ja vakioäänilähteitä. Rambollilla on yhtiön kertoman mukaan runsaasti laadukasta melunmittauskalustoa.

Ensiksi mittaus tehdään ympäristöministeriön ohjeen 4/2014 mukaan, mikä edellyttää mittausten tekemistä myötätuuliolosuhteissa. Mittausohjeessa on kuvattu kolme eri menetelmää (A, B ja C). Latamäen mittaukset tehdään menetelmän A mukaisesti, jolloin tuulivoimalat pysäytetään joko ennen tai jälkeen mittauksen taustamelun selvittämiseksi.

Mittausjakson kesto on vähintään 30 minuuttia per mittauspiste, ja se koostuu 30 erillisestä 1 minuutin mittauksesta. Tuulivoimaloiden toiminnan aikaisen mittauksen ohella mitataan taustamelua vähintään 30 minuuttia.

Melumittauspisteelle sijoitetaan kenttäsääasema, josta saadaan mittauspisteen tuulitiedot. Tuulitiedot voimalaitoksen napakorkeudelta saadaan tuulivoimapuiston ohjausjärjestelmästä.

Tämän jälkeen alueella siirrytään pitkäaikaismittaukseen parin kolmen kuukauden ajaksi. Pitkäaikaismittauksella tarkastellaan melutason vaihtelua päivä- ja yöaikana eri tuuliolosuhteissa sekä määritetään mittausajalta päivä- ja yöajan keskiäänitasot. Mittaustulokset sisältävät taustamelun, mutta tarvittaessa myös pitkäaikaisen mittauksen kuluessa voidaan tuulivoimalaitokset pysäyttää ajoittain taustamelutason mittaamiseksi. Tuuliolosuhteet mittausaikana tallennetaan tuulivoimapuiston ohjausjärjestelmästä. Mittauspisteiden kohdalle ei pitkäaikaismittauksissa tule tuulen mittausta.

Toiminnasta raportoidaan mittausmenettely, kalusto, sääolosuhteet, tuulivoimaloiden toiminta ja tulokset. Tuloksena lasketaan päivä- ja yöajan keskiäänitasot. Lisäksi esitetään mittauspistekohtaisesti äänitason vertailu tuulennopeuteen (10 minuutin keskiarvot) tuulensuuntasektoreittain (myötätuuli, sivutuuli ja vastatuuli).

Lopullisessa raportissa tuloksia verrataan ohjearvoihin. Raportti toimitetaan viranomaiselle viiden viikon kuluessa viimeisestä mittauskäynnistä.

Valitusvyyhdissä oli kyse siitä, aiheuttavatko Latamäen tuulivoimalat liikaa melua vai ei. Lautakunta oli velvoittanut tuulivoimalapuiston toimijan, Ilmatar Luhanka Oy:n teettämään melumittauksia alueella vuonna 2015. Näin toimittiin, mutta mittausten tuloksia pidettiin puutteellisina, kun taas kunnan mielestä melutasojen mittaus on suoritettu ympäristöhallinnon ohjetta vastaavalla tavalla. Asiasta teki tuolloin valituksen muu muassa Purnun-Tohtaan seudun ympäristönsuojeluyhdistys ry ja useat yksityishenkilöt.

Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uudelleen rakennuslautakunnalle päätöksellään 5.10.2018. Toiminnanharjoittajan piti tehdä uusi meluselvitys toiminnan aiheuttamasta meluhaitasta häiriintyvissä kohteissa. Perusteluissaan hallinto-oikeus katsoi, ettei lautakunta ole vuonna 2015 tehdyn mittauksen perusteella voinut poissulkea tuulivoimaloiden aiheuttaman meluhaitan kohtuuttomuutta häiriintyvissä kohteissa.

Tästä rakennuslautakunta valitti, mutta korkein hallinto-oikeus ei tutkinut sitä. Kesäkuussa rakennuslautakunta sitten edellytti toiminnanharjoittajaa tekemään uudet melumittaukset.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa näkyvät kartalla suunnitellut melumittauspisteet Latamäen tuulivoimaloiden tuntumassa.

Tagged with →