Joutsan kunta on tilannut Myllynkosken taimenen poikastuotannon parantamiseen tähtäävän kunnostussuunnitelman Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:ltä. Kunnostustoimenpiteillä pystytään parantamaan joen kalataloudellista potentiaalia ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Suunnitelma esiteltiin tekniselle lautakunnalle heinäkuussa. Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo kertoo, että kalataloudellisen täydennyskunnostuksen kustannusta käsitellään tulevan talousarviokierroksen yhteydessä. Mikäli tämä saa budjetista rahat, kunnostus olisi ajankohtaista vuoden 2020 kesäkautena. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 49.500 euroa. Kunta aikoo hakea osarahoitukseksi vielä avustusta.

Taimenen on havaittu kutevan ja lisääntyvän Myllynkoskessa. Poikastiheydet ovat kuitenkin olleet vaatimattomia ja kunnostusehdotuksia poikastuotannon parantamiseksi on annettu kahdesti tällä vuosikymmenellä.

Kunnostushankkeella parannettaisiin lohikalojen luontaista lisääntymismenestystä. Kunnostuksen jälkeen Myllynkosken virtapaikoissa olisi huomattavasti enemmän taimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Samalla tehtäisiin myös parempia elinolosuhteita pohjaeläimille ja virtavesissä esiintyville sammalille.

Joutsan Myllynkoskea on kunnostettu Keski-Suomen ely-keskuksen (silloinen ympäristökeskus) toimesta 2001–2002. Vuosituhannen vaihteen kunnostuksia ei pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Koskiuoman pohja on savea, joka ei kantanut konetta. Savipohja petti monessa paikkaa. 20 tonnin kaivinkone oli upota uittouomaan ja uittouoman alaosalle, missä uomat ovat yhtyneet.

Selkeimmiksi puutteiksi jäivät toimivan nousuväylän toteuttamatta jättäminen vedenottoaltaan padolla, uittouoman vähäinen kunnostus ja uittouoman virtaaman vähentäminen. Myös kutualueiden kunnostus jäi koko kohteella suunniteltua pienemmäksi. Kunnostuksen erityisiä haasteita ovat kivimateriaalin siirto kunnostuskohteille, pohjan kestävyys ja koskipohjat, joita ei voida kaivaa.

Ongelmat on ratkaistu suunnitelmassa helikopterilla. Kohteelle lisättävä kivimateriaali siirrettäisiin helikopterilla kunnostettavalle alueelle. Koneellisesti työssä käytettäisiin keveämpää noin 8 tonnin leveätelaista kaivinkonetta sekä käsinkunnostuksia.

Kunnostuksia tehtäisiin koko alueella kaikissa kolmessa Myllynkosken haarassa, Myllykoskessa, Uittouomassa ja Etelämyllynkoskessa. Erityisesti mainittavia kohtia ovat koskien niska-alueet, kalanviljelylaitoksen vedenottoaltaan pato ja nousuväylä, uittouoman kiveys, Etelä-myllynhaaran suvannon alapuolinen niska ja poikaspuron kunnostus sekä Uittouoman ja Etelämyllynkosken välisen uoman kunnostus ja läpikuljettavuuden parantaminen.

Kivimateriaalia on tuotava koskiin ja kohteen pinta-alan vuoksi määrät ovat suhteellisen suuria. Oleellisimpina seikkoina on pengerrettyjen ranta-alueiden ennallistaminen pienpoikasille ja virrannopeuden hidastaminen kiveämällä koskea. Kunnostuksessa on suosittava uoman saarekkeisuutta ja suojaa. Osa sivu-uomista on koneella vaikeasti saavutettavissa ja kunnostukset tehdään käsin. Kunnostusmateriaalina ovat puunrungot, sora ja kiviaines.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Myllylle vievä haara koskessa.

Uittouoma.

Tagged with →