Joutsan tekninen lautakunta esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle M. Hahtokari Oy:lle aiemmin myöntämänsä maa-ainesluvan lupapäätöksen kumoamista. Syynä on lupaehtojen rikkominen.

Lautakunta myönsi soran ja hiekan ottamista Kankaanperän tilalla Havumäessä koskevan luvan M. Hahtokari Oy:lle helmikuussa. Keski-Suomen Ely-keskus valitti päätöksestä todeten muun muassa, että lupahakemus on osin puutteellinen tai virheellinen, maa-aineksen alimmaksi ottotasoksi hyväksytty taso on liian lähellä pohjaveden pintaa ja kaivu on liian lähellä suoaluetta, mikä saattaa aiheuttaa suovesien purkautumisen kaivantoon ja imeytymisen pohjaveteen.

Elyn käsityksen mukaan maa-ainesten ottaminen lupapäätöksessä sallittuun ottotasoon olisi omiaan aiheuttamaan pohjaveden pilaantumisen vaaraa vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadulle. Lisäksi ely katsoo maa-aineksen oton saattavan muuttaa pohjaveden virtaussuuntia sekä vaikuttavan pohjaveden määrään vaarantamalla pohjavesialueen antoisuutta.

Nyt tekninen lautakunta siis haluaa kumota M. Hahtokari Oy:lle aiemmin myöntämänsä maa-ainesluvan ja esittää sen vuoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lupapäätöksen kumoamista. Lautakunnan jäsen Iiris Ilmonen jätti kokouksessa asiasta eriävän mielipiteen.

Tarja Kuikka

Tagged with →