Kerran vuodessa laadittava kaavoituskatsaus on ollut käsittelyssä Joutsan kunnanhallituksessa. Se annetaan myös valtuustolle tiedoksi, ja katsauksessa kerrotaan vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista.

Useiden kaavoitusaikeiden joukossa on myös Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoaminen. Rantaosayleiskaavat ovat oikeusvaikutteisia yleiskaavoja, jolloin rakennusluvat voidaan pääsääntöisesti myöntää yleiskaavan perusteella.

Kaavaehdotuksesta on käsitelty saadut lausunnot ja muistutukset. Viranomaisneuvottelut ovat käyty ja valmistuminen tapahtuu arviolta vuoden 2019 loppuun mennessä. Konsultiksi on valittu Ramboll Oy vastuuhenkilönä Juha-Matti Märijärvi. Kaavan pohjana ovat vuonna 2010 kunnanhallituksen hyväksymät mitoitusperusteet. Työssä tarkistetaan, että mitoitus ja mahdolliset mitoituksen ylitykset on riittävästi perusteltu selostuksessa ja mitoitustaulukossa.

Rantasaunaoikeuksien muodostumisperusteista lisätään selvitystä selostukseen ja tarkistetaan vielä rantasaunaoikeuksien osoittamisen tasapuolisuus. Viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan myös rantasaunojen rakennuspaikat tulee huomioida mitoituksessa, koska niillä on loma-asuntoa vastaava rantaa varaava vaikutus.

Rakentamiseen varattujen RA-alueiden laajuudet tarkistetaan. Perustelut laajoille rakennuspaikkakohtaisille aluevarauksille selvitetään. Maisema- ja kulttuurikohteiden osalta täydennetään kaavaselostusta ja arvioidaan kaavamerkintöjen ja määräysten tarkentamisen tarvetta.

Rutajärveltä tarvitaan vesi- ja rantalinnuston osalta täydennysselvityksiä ja Natura-arvioinnin tarveharkinta, jossa tulee arvioida vähintään välilliset vaikutukset, kuten lisääntyneen vesistönkäytön vaikutukset. Viitasammakoille ei nähdä tarpeelliseksi uutta kaavamerkintää. Selostukseen lisätään arviointia maakuntakaavan moottorikelkka- ja ulkoilureittimerkintöjen toteuttamismahdollisuudesta kaava-alueen ulkopuolella.

Janne Airaksinen