Luhangassa käynnistellään uudestaan Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan laatimista. Sitähän jo kerran yritettiin, mutta Keski-Suomen ely-keskus valitti laadinnan perusteista hallinto-oikeuteen, mistä seurauksena oli kaavan kumoutuminen. Perusteena olivat muun muassa puutteelliset luontoselvitykset.

Nyt kunta on valinnut uuden tekijän, aluepäällikkö Timo Leskisen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä Kuopiosta, ja viime viikolla homma aloitettiin alusta maanomistajainfolla.

Kaikkia osallisia kehotettiin olemaan valppaina ja antamaan mahdollisimman paljon palautetta kunnalle ja Leskiselle kaavan laatimisvaiheessa.

– Minulla on 30 vuoden kokemus kaavojen teosta, joten kehotan osallisia runsaaseen palautteenantoon. Jos esimerkiksi rakentamistarpeita tulee esille kaavan vahvistamisen jälkeen, eikä niitä ole huomioitu kaavassa, niin prosessi on huomattavasti hankalampi siinä vaiheessa, totesi Leskinen.

Laadittavan kaavan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa Päijänteen Tammiselkä–Pilkanselkä–Avoselkä–Ahvenusselkä–Kotkatselkä -rantaosayleiskaava. Yleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä, ja siinä osoitetaan aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen liittyen ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön

Kaavalle on asetettu useita tavoitteita. Sillä halutaan yhtenäistäa kaavamääräyksiä kunnan eri rantaosayleiskaavojen välillä, selvitetään rakennuspaikkakohtainen kokonaisrakennusoikeuden lisääminen ja rakennuspaikan rantaetäisyysvaatimusten yhtenäistäminen Suur-Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiseksi.

Maanomistajilta tulevat kaavamuutostarpeet käsitellään tässä yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi rakennuspaikkojen siirtoa koskevat aloitteet. Leskinen laatii myös uuden, havainnollisemman emätilaselvityksen sekä tarkastelee uudelleen kaavan mitoitusperusteet ja mitoitusvyöhykkeet.

Pein-Päijänteen rantaosayleiskaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi, mutta myös vakituisen asumisen sijoittumista kaava-alueelle tutkitaan. Yleiskaava laaditaan siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella.

Aikataulun mukaan tämän vuoden syksyllä on tehty selvityksiä, muun muassa luontoselvityksiä. Näitä tarvitaan etenkin viitasammakkojen ja liito-oravien reviirien vuoksi, lintujen kohdalla täytyy tutkia vielä lisää syksyllä.

Kaavaluonnos on valmiina syksyllä tai loppuvuonna, ehdotusvaiheessa ollaan kevät-kesällä 2020 ja valtuusto pääsee hyväksymään sen viimeistään loppuvuonna 2020.

Janne Airaksinen

Kaavanlaatija Timo Leskinen on aluepäällikkö kuopiolaisessa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä.