Luhangan Latamäkeen rakennetun ja loppuvuodesta 2014 käyttöönotettujen kuuden tuulivoimalan meluhaitoista on taitettu peistä pitkään. Nyt asiaan on saatu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisu.

KHO ei tutki Luhangan rakennuslautakunnan viime vuoden marraskuussa tekemää valituslupahakemusta. KHO toteaa perusteluissaan, että valitusoikeus puuttuu. Rakennuslautakunnan valitus olisi pitänyt perustaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseen tai muuhun ympäristösuojelulain 191 §:n 2 momentissa tarkoitettuun perusteltuun syyhyn. Kun nämä vaatimukset eivät täyttyneet, valitus jätetään valitusoikeuden puuttumisen vuoksi tutkimatta.

Valitusvyyhdissä on kyse siitä, aiheuttavatko Latamäen tuulivoimalat liikaa melua vai ei. Lautakunta oli velvoittanut tuulivoimalapuiston toimijan, Ilmatar Luhanka Oy:n teettämään melumittauksia alueella vuonna 2015. Näin toimittiin, mutta mittausten tuloksia on pidetty puutteellisina valittajien taholta, kun taas kunnan mielestä melutasojen mittaus on suoritettu ympäristöhallinnon ohjetta vastaavalla tavalla. Asiasta teki tuolloin valituksen muun muassa Purnun-Tohtaan seudun ympäristönsuojeluyhdistys ry ja useat yksityishenkilöt.

Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uudelleen rakennuslautakunnalle päätöksellään 5.10.2018. Toiminnanharjoittajan pitäisi tehdä uusi meluselvitys toiminnan aiheuttamasta meluhaitasta häiriintyvissä kohteissa. Perusteluissaan hallinto-oikeus katsoi, ettei lautakunta ole tehdyn mittauksen perusteella voinut poissulkea tuulivoimaloiden aiheuttaman meluhaitan kohtuuttomuutta häiriintyvissä kohteissa.

Tästä uudelleen palautuksesta rakennuslautakunta valitti, ja juuri tätä valitusta KHO ei tutkinut 28.3. antamallaan päätöksellä. Luhangan rakennuslautakunta merkitsi KHO:n päätöksen ilmoitusasiana pöytäkirjaan kokouksessaan 24.4.

Kunnan rakennustarkastaja Risto Salonen kertoo, että lautakunta ottaa kantaa melumittauksien uudelleen teettämiseen kesäkuun alun kokouksessaan. Hänen mukaansa toiminnanharjoittajalle on varattava tilaisuus lausua asiasta. Tätä vaikeuttaa tällä hetkellä se, ettei kunnalla ole Latamäen tuulivoimapuiston uusien omistajien yhteystietoja.

Äskettäin nimittäin uutisoitiin, että suomalaisten työeläkeyhtiöiden omistama sijoitusyhtiö Exilion Management Oy on perustanut uuden Exilion Tuuli Ky -nimisen yhtiön, joka hankki omistukseensa Latamäen sen edellisiltä toimijoilta.

Hartolan puolelle Kinkkulanmäkeen Vuorenkylän suunnassa on myös kaavailtu kahta tuulivoimalaa aivan Joutsan rajan lähelle. Hartolan kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt niiden ympäristölupaa viimeksi 4.4. kokouksessaan, ja päätyi vastoin esittelijän ehdotusta siihen, ettei niiltä edellytetä ympäristölupaa. Päätöksen mukaan ympäristölautakunta voi kuitenkin myöhemmin edellyttää yhtiötä hakemaan ympäristölupaa, mikäli se meluhaittojen vuoksi katsotaan tarpeelliseksi.

Lautakunnan päätöksessä olevien perustelujen mukaan ympäristölupaa ei lähtökohtaisesti tarvita, sillä laaditun melumallinnuksen mukaan voimaloiden melutasot eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) asetettuja ulkomelutason ohjearvoja. Hakijana tuolloin huhtikuussa oli Ilmatar Hartola Oy.

Janne Airaksinen

Tagged with →