Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle henkilöstökertomuksen hyväksymistä vuodelta 2018. Henkilöstökertomus sisältää henkilöstön keskeiset tunnusluvut, muun muassa tiedot kunnan henkilöstön määrästä ja jakaumasta sektoreittain, tiedot ikärakenteesta, henkilöstömenoista ja sairauspoissaoloista.

Joutsan kunnan henkilöstön määrä oli vuoden 2018 lopussa 263 henkilöä. Vakinaisia työntekijöitä oli 209 ja määräaikaisia 54. Henkilöstöstä 225 on kokoaikaisia ja 38 osa-aikaisia.

Määrä oli vähentynyt 23:lla henkilöllä vuoden takaisesta. Henkilöstökulut laskivat 2,7 prosenttia ja muodostivat 31,7 prosenttia kunnan toimintakuluista kokonaisuudessaan. Henkilöstömenot sisältäen palkat ja luottamustoimipalkkiot sivukuluineen olivat 12.162.560 euroa.

Henkilöstöstä 42 prosenttia sijoittuu sosiaalitoimeen, 37 prosenttia sivistystoimeen, 3 prosenttia yleishallintoon, ja 18 prosenttia tekniseen toimeen. Suurin henkilöstönmäärän muutos on ollut sosiaalitoimessa.

Eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 55-59-vuotiaat, 60 henkilöä. Toiseksi eniten oli 50-54-vuotiaita 45 henkilöä. Yli 60-vuotiaita oli 38 henkilöä. Yli 50-vuotiaita henkilöitä oli kunnan palveluksessa 54,3 prosenttia henkilöstöstä ja 60 vuotta täyttäneitä oli 14,4 prosenttia. Alle 30-vuotiaita oli 7,2 prosenttia henkilöstöstä. Tulevina vuosina on odotettavissa suuria määriä eläköitymisiä.

Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2018 oli 2.717 kalenteripäivää, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 63 kalenteripäivää. Poissaolot vähentyivät sosiaalitoimessa 20 prosenttia edellisvuoteen nähden ja opetus- ja kulttuuritoimessa 32 prosenttia, kun taas teknisen toimen osalta poissaolot kasvoivat 103 prosenttia. Aikaisempiin vuosiin nähden kunnassa oli muutama pitempijaksoinen sairauspoissaolo.

Ylityökorvauksia maksettiin yhteensä 84.181 euroa. Ylityökorvaukset vähentyivät edellisestä vuodesta 33.935 euroa. Eniten ylityötunteja tehtiin sosiaalitoimessa (2.205 tuntia) sekä teknisessä (1493). Sosiaalitoimen ylityötunnit vähenivät 43 prosentilla edellisvuodesta ja teknisen kasvoivat 202 tunnilla. Sivistystoimessa maksettiin 49 tunnista, ja yleishallinnon osalta lukema oli nolla.

Janne Airaksinen

Tagged with →