Puheenvuoroni ja esitykseni Joutsan sote-keskuksen hankesuunnitelman käsittelyn aikana valtuustossa 18.2.2019:

Noin vuosi sitten, 26.3.2018, tässä salissa päätimme mitkä eri toiminnot uuteen sote-keskukseen sijoitetaan. Yhtenä tärkeimpänä seikkana pidettiin, että uuteen sote-keskukseen rakennetaan sairaanhoidollista, kuntouttavaa ja kotiin tukevaa palvelua palveleva yksikkö sakuko eli entiseltä nimeltään vuodeosasto ja että myöhemmin päätämme erillisenä hankkeena rakennettavasta perhekeskuksesta. Tämä oli silloinen valtuuston päätös.

Hanketta päätettiin lähteä viemään eteenpäin jaetulla urakkamuodolla, jossa eri työvaiheet jaettaisiin pienempiin urakoihin. Tämä malli ei tuonut valtuuston päätöksen mukaista tulosta, koska uuden sote-keskuksen kustannukset olisivat nousseet yli rajana olleen 5 miljoonan euron.

Meillä päätöksentekovaiheessa oli myös esimerkiksi naapurikunta Sysmässä onnistuneesti käytetty kokonaisvastuu-urakka, jota nimenomaan aluksi perusteltiin sillä, että teknisen johtajan pois lähtiessä vastuu rakentamisen onnistumisesta ja pysymisestä asetetun budjetin 5 miljoonan euron sisällä toteutuisi.

Päätöksen tekovaiheessa meille kuitenkin vakuutettiin, että jaetulla urakkamuodolla varmemmin päästään haluamaamme lopputulokseen, näin ei todellakaan käynyt ja näin tämä urakkamuoto on kulkenut tiensä päähän.

Nyt on tuotu esille, että sakuko-osasto voidaan erillisellä päätöksellä rakentaa myöhemmin Jousen Koivula-osastoon. Me tiedämme, että vanhan tilan purkaminen ja rakentaminen sairaalatasoiseksi tilaksi on paljon kalliimpaa kuin vastaaviin tiloihin toimistotasoisten vastaanottotilojen rakentaminen.

Nyt esitetyn päätöksen pohjalta molemmat hankkeet, perhekeskus sote-keskukseen ja sakuko Jouseen sekä Jouseen investointiohjelmassa varattu ilmanvaihto ja putkistoremontti yhteenlaskettuna tulee maksamaan 7–8 miljoonaa euroa.

Lisäksi täytyy huomioida, että nykyisen vuodeosaston ja vastaanoton välillä on paljon synergiaetuja, joita vastaavasti vastaanoton ja perhekeskuksen välillä ei tule olemaan. Vuodeosastolla ja vastaanotolla on paljon yhteisiä työvälineitä ja laitteita, joita työpisteiden läheisyyden vuoksi on helppo siirtää osastolta toiselle. Myös potilassiirrot vastaanotolta osastolle ja päin vastoin on joustavaa. Lisäksi kun tiloissa on sama toimija, on se mahdollistanut varahenkilöjärjestelmän ylläpitämisen.

Täytyy myös muistaa, että tulevassa sakuko-osastossa hoidetaan muitakin kuin vanhuksia ja että hoidettavina on myös eristystä vaativia influenssa potilaita sekä esimerkiksi leikkauksista toipuvia potilaita, joiden hoito vaatii erityistä hygieniaosasmista sairaalabakteerien leviämisen estämiseksi. Voidaan vain kysyä olisiko heidän paikkansa palvelukeskus Jousessa huonokuntoisten vanhusten joukossa.

Osa meistä valtuutetuista on syntynyt muualla kuin seutukunnallamme Joutsassa, Leivonmäellä tai Luhangassa jolloin lähiomaiset ja sukulaiset asuvat pääosin muualla. Te syntyperäiset paikkakuntalaiset valtuutetut olette asemassa, jossa te päätätte itseenne kohdistuvien terveyspalveluiden sisällöin lisäksi, lähiomaistenne ja sukulaistenne saamista tulevaisuuden terveyspalveluista.

Mikäli teistä valtuutetuista joku vielä ajattelee, että minulle on sama missä minä sairastan tai toivun vaikkapa vaativasta leikkauksesta, niin teidän tulee ajatella omaisianne ja sukulaisianne, mitkä palvelut ja missä toteutettuna heille ovat tärkeitä.

Teidän valtuutettujen täytyy myös muistaa, että tämä nyt tehtävä päätös on mitä todennäköisimmin tärkein päätös koko valtuustokaudella ja tämän Joutsan seudun palvelurakenteeseen vaikuttavaa päätöstä seurataan todella tarkasti. Niiden yli 1.500 adressin allekirjoittajan lisäksi sukulaisenne, tuttavanne ja ystävänne tulevat tarkasti seuraamaan mahdollista äänestyskäyttäytymistänne, jaossa on siis paljon ääniä tulevia kunnallisvaaleja ajatellen.

Korkeimpana kunnallisena päätöksen tekijänä kunnanvaltuusto voi palauttaa sille kuuluvan arvovallan ja pitää voimassa uuteen sote-keskusasiaan liittyvän aiemman päätöksensä, jossa linjattiin ne palvelut, jotka rakennettavaan uuteen sote-keskukseen sijoitetaan ja määritettiin 26.03.2018 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Yksilöity esitykseni on;

1. Kunnanvaltuusto päättää keskeyttää sotekeskuksen suunnittelun nykyisellä suunnittelumallilla.

2. Kunnanvaltuusto päättää, että uudessa rakennettavassa sotekeskuksessa on kunnanvaltuuston 26.03.2018 linjaamat toiminnot; lääkärin vastaanotto-, ensiapu-, laboratorio-, röntgen-, kuntoutuspalvelut sekä 18 paikkainen sakuko osasto.

3. Kunnanvaltuusto päättää, että uuden sotekeskuksen urakkamuodoksi muutetaan KVR-urakka, jossa urakoitsijalta edellytetään, että hankkeen kokonaiskustannusten tulee jäädä alle 5 miljoonan euron ja kohdassa 2 mainitut toiminnot toteutetaan.

Jarmo Liukkonen
kunnanvaltuutettu (kesk.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →