Joutsan kunnassa äskettäin käyttöön otettu vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli ja siihen liittyvä pisteytys on aiheuttanut ainakin jonkin verran ihmetystä vanhusten ja heidän omaistensa keskuudessa. Eräs Joutsan Seudun toimitukseen yhteyttä ottanut vanhuksen omainen kertoi, että heille ei annettu tietoja siitä, mihin pisteytys kyseisen vanhuksen kohdalla perustui. Lisäksi tapauksessa oli ollut ainakin osin epäselvää, kuka voidaan katsoa vanhuksen lähiomaiseksi.

Joutsan Seutu kysyi asiasta kunnan asumispalvelujen ja hoitotyön esimieheltä Niina Kankare-Anttilalta.

– Vanhuspalvelujen järjestämistä edeltää palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi on ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Palvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaalle. Aloite palvelutarpeen arviointiin voi tulla ikäihmiseltä itseltään tai hänen läheiseltään. Asiakaskorttipisteytys tehdään siinä vaiheessa, kun asiakkaasta saapuu hakemus tehostettuun palveluasumiseen, selventää Kankare-Anttila

Voidaanko pisteytettävää vanhusta ja hänen omaisiaan kuulla hoidon tarpeen arvioinnissa?

– Siinä vaiheessa kun asiakkaasta tulee hakemus tehostettuun palveluasumiseen tai kotihoitoon, asiakkaan hoitoa ja hoidon tarvetta arvioidaan ja tässä kohdin myös ollaan omaisten kanssa yhteydessä. Hoidon tarvetta arvioidaan eri mittareilla ja haastattelemalla sekä havainnoimalla asiakasta ja olemalla yhteydessä hänen läheisiinsä. Asiakaskortin tekeminen ja pisteytys ovat ammattilaisille tarkoitettuja työvälineitä ja sen tekevät siihen koulutuksen saaneet lähi- ja sairaanhoitajat.

Onko omaisille tai vanhukselle annettava tieto siitä, mihin arviointi perustuu?

– Asiakkaalle tai omaiselle kerrotaan, että asiakaskorttipisteytys tehdään ja sen jälkeen, mikä hoitoisuustaso asiakkaalla on, samoin palvelusetelin arvo. Asiakkaan omaisen kanssa käydään läpi yhteenveto heidän niin halutessaan. Asiakaskorttipisteytys kartoittaa asiakkaan toimintakykyä, tuen ja hoidon tarvetta ja laajuutta yksilöllisesti.

Onko omaiselle varattava mahdollisuus osallistua arviointiin, siis esimerkiksi mahdollisuus olla paikalla, kun arviointia vanhuksen kanssa tehdään?

– Asiakaskorttipisteytys on ammattilaisten käyttämä sähköinen työkalu eivätkä omaiset ole mukana sen täyttämisessä. Omainen voi olla mukana hoito- ja palvelusuunnitelman tekemissä, jossa yhtenä asiana käydään läpi asiakkaan toimintakyky ja tuen tarve.

Onko ”lähiomaiselle” tässä yhteydessä tarkkoja määritelmiä? Onko esimerkiksi lapsettoman henkilön sisaruksen lapsi katsottava lähiomaiseksi?

– Asiakkaan lähiomaisella on merkitystä potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta silloin, kun asiakas itse ei kykene päättämään omasta hoidostaan. Lähiomaiselle ei ole annettu lain tasolla potilaslaissa määritelmää. Vaikka potilaslaissa lähiomaisen määritelmää ei ole avattu, tarkoitetaan sillä kuitenkin lähtökohtaisesti asiakkaan aviopuolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia. Muuna läheisenä henkilönä voidaan pitää asiakkaan avopuolisoa tai muuta asiakkaan kanssa pysyvästi asuvaa henkilöä. Koska tätä määritelmää ei kuitenkaan ole annettu suoraan lain tasolla, annetaan myös asiakkaan omalle näkemykselle merkitystä siitä, ketä voidaan pitää hänen lähiomaisenaan. Käytännössä asiakkaan lähiomaisena pidetään asiakkaan ilmoittamaa henkilöä. Esimerkiksi asiakkaalle läheistä ystävää voidaan pitää potilaslain mukaisena asiakkaan lähiomaisena.

Markku Parkkonen