Joutsan kunnan sote-keskuksen rakentamistoimikunta päätti eri vaihtoehtoja vertailtuaan esittää kunnanhallitukselle, että sote-keskuksen hankesuunnitelmaa tarkistetaan siten, että perhekeskus sijoitetaan uudisrakennukseen ja sakuko sijoitetaan Palvelukeskus Jousen tiloihin. Selvyyden vuoksi kerrottakoon, että Perhekeskus sisältää kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät neuvola- ja sosiaalipalvelut, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan eri toimipisteissä. Sakuko pitää sisällään nykyisenkaltaiset terveyskeskussairaalan palvelut mukaan lukien kuntoutukseen ja kotiutukseen liittyvät palvelut. Syy muutokseen on se, että hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonan euron rajan. Kustannusarvio hankesuunnitelman mukaisilla toiminnoilla on 5,5 miljoonaa euroa. Suomessa on voimassa vuonna 2016 hyväksytty rajoituslaki, jonka mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa.

Kohonneiden rakennuskustannusten vuoksi rakentamistoimikunta on tutkinut eri vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Sote-keskusta on joko merkittävästi supistettava tai sen sisällä olevia toimintoja muutettava. Arkkitehdit tutkivat Jarmo Liukkosen esityksen sakuko-osaston supistamisesta neljällä potilashuoneella ja rakennuksen kiepauttamisen kiinni Palvelukeskus Jouseen. Sakuko-osaston supistuksella ja rakennusmassaa kiepauttamalla ei saatu merkittäviä kustannussäästöjä, vaan kustannusarvio oli 5.425.000 euroa. Rakennusten kytkeminen tuotti ongelmia ja uudisrakennuksen rakennustekninen toteutus tontilla oli käytännössä mahdoton. Lisäksi lisäkustannuksia aiheutti koko rakennuksen sprinklaus ja sähkötekniset työt.

Toinen vaihtoehto on hakea hankkeelle ylityslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää sote-hankkeelle poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen. Nämä ehdot eivät hankkeessamme täyty. Esittelin tammikuun alussa Sosiaali- ja terveysministeriölle sote-hankettamme ja jätin kunnan puolesta ylityspyynnön. Ylityspyynnön hyväksyminen on erittäin epävarmaa ja luvan käsittely vie 1–2 kuukautta. STM:n ja Valtiovarainministeriön edustajat totesivat esitykseni jälkeen, että näkemykseni ovat Joutsan kunnan näkemykset, mutta he tekevät päätöksen valtion ja voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Ylityslupaa on vaikea perustella palvelujen turvaamisella ja palvelurakenteellamme. Ministeriö lähetti kunnalle laajan lisäselvityspyynnön, jossa merkittävintä on, että ministeriössä katsotaan uusi sote-keskus ja Palvelukeskus Jouseen tehtävät muutokset yhdeksi hankkeeksi, jolloin kustannusarvio nousisi arviolta 6,5 miljoonaan euroon.

Edellä esitetyn tiedon perusteella rakentamistoimikunta päätti selvittää vaihtoehtoa, jossa SaKuKo sijoitetaan Palvelukeskus Jouseen ja perhekeskus uudisrakennukseen. Tällä muutoksella kokonaiskustannukset jäävät alle 5 miljoonan euron ja hanke voidaan toteuttaa kokonaan kunnan omalla päätöksellä. Päätösvalta säilyy niillä, jotka parhaiten tuntevat Joutsan asiat eli joutsalaisilla itsellään. Kunnan päättäjien ja Seututerveyskeskuksen tahtotila on varmistaa Joutsaan laajat sosiaali- ja terveyspalvelut. Laajoihin palveluihin kuuluvat muun muassa lääkärin ja hoitajien vastaanotto, kuvantaminen, laboratorio, kuntoutus, kattavat neuvolapalvelut, päihde- ja mielenterveystyö, sosiaalitoimen palvelut ja tarvittava määrä terveyskeskussairaalapaikkoja. Itse työskentelen rakennustoimikunnassa tätä päämäärää varten ja laajojen sote-palvelujen puolesta. Valtuusto on hyväksynyt maaliskuussa 2018 sote-keskuksen hankesuunnitelman sillä tiedolla ja niillä kustannuksilla, mitkä tuolloin olivat käytettävissä ja valmistelijoiden tiedossa. Kokonaistilanne on kuitenkin muuttunut muun muassa kohonneiden rakennuskustannusten vuoksi. Valtuusto on hyväksynyt talousarviossaan enintään 5 miljoonan euron määrärahan rakentamiseen.

J.K Paasikivi totesi aikanaan, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Itse olen harkitusti tuonut etukäteen julkisesti esille omia mielipiteitäni asioissa, joissa päätösvalta on kunnanhallituksella tai valtuustolla. Esittelijänä ja valmistelijana tuon mielipiteeni esille päätöksentekijöille. Tosiasia on, että emme saa aikaisempaa hankesuunnitelmaa toteutettua alle 5 miljoonan euron ja ylitysluvan saaminen on epävarma. Tosiasia on myös se, että rakennuskustannukset eivät laske puolessa vuodessa yli 10 %. Sen sijaan voimme toteuttaa sote-hankkeen omalla päätöksellämme tiloja uudelleen järjestämällä. Pahin uhkakuva hankkeessamme on, että ministeriö katsoo Sote-keskus -hankkeen ja Jousen muutostyöt yhdeksi hankkeeksi ja supistaa uudisrakennusta niin, että siihen ei mahdu kumpaakaan: ei perhekeskusta, eikä sakukoa. Silloin perhekeskus sijoitettaisiin Jouseen ja terveyskeskussairaala jatkaisi nykyisissä tiloissa sen aikaa, minkä maakunta järjestämissuunnitelmassaan katsoisi järkeväksi. Olemme Aluehallintovirastolle antamassamme lausunnossa sitoutuneet pitämään nykyistä terveyskeskuksen kiinteistöä hyvässä kunnossa niin, että siellä on sekä potilaille että henkilökunnalle terveelliset ja turvalliset tilat.

Sote-keskuksen rakentamistoimikunnassa kunnalla on ollut käytettävissään arvostettu arkkitehtitoimisto ja rakennuttamiskonsultti sekä maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelun johtoryhmässä toimiva asiantuntija. Asiantuntemusta ei ole siis puuttunut ja rakentamistoimikunta on työskennellyt tehokkaasti parhaan mahdollisen lopputuloksen eteen. Sote-keskus -asia on esillä kunnanhallituksessa torstaina 31.1.2019. Kuntalaiset voivat tutustua kunnanhallituksen esityslistaan, jonka esittelytekstissä olen seikkaperäisesti selvittänyt rakentamiseen liittyvää tilannetta ja taustatietoja. Esitykseni on, että kunnanhallitus peruuttaa STM:lle jätetyn ylityslupahakemuksen sote-keskushankkeesta. Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle hankesuunnitelmaa muutettavan siten, että perhekeskus sijoitetaan uudisrakennukseen ja SaKuKo-osasto Palvelukeskus Jouseen. Uudisrakennuksesta laaditaan uusi hankesuunnitelma ja tilaohjelma. Rakennuksen sijoittuminen kiinteistöllä pysyy ennallaan (asemapiirros). Hankkeen lopullinen kustannusarvio saa olla enintään 4,99 miljoonaa euroa ja nykyistä terveyskeskussairaalaa käytetään siihen saakka, kunnes Sakuko -osasto siirtyy Palvelukeskus Jouseen. Sakuko -osaston Jouseen sijoittumiseen liittyvistä muutostöistä tehdään erillinen päätös.

Kunnallisessa päätöksenteossa ei ole tavatonta tarkistaa voimassaolevaa päätöstä ja toimia muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti. Tavoitteestamme laajojen ja integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistamiseksi meidän ei kuitenkaan tarvitse, eikä pidä tinkiä.

Harri Nissinen
Kunnanjohtaja
Sote-keskuksen rakentamistoimikunnan puheenjohtaja

Tagged with →