Perustuslaki, hallintolaki ja kuntalaki säätävät virkamiehille velvoitteen palvella ja neuvoa kuntalaisia. Kuitenkin viime päivinä useat perhekunnat ovat ottaneet yhteyttä minuun pyytäen ohjeita siitä, miten tulisi menetellä, kun Palvelukeskus Jousen henkilökunta ja heidän esimiehensä kieltäytyvät antamasta tietoja. Seuraavassa menettelyohjeita heille, asiakkaille ja omaisille. Seututerveyskeskuksen suhteen asiassa ei ole ollut ongelmia.

Kun hoidettava pystyy itse suullisesti (hallintolaki) tai kirjallisesti vaatimaan haluamaltaan ajanjaksolta perusturvan rekisterissä olevia tietojaan, ne on annettava ilmaiseksi viimeistään 30 vuorokauden kuluessa kerran vuodessa (henkilörekisterilaki). Hakija voi vaatia kopiot kaikista merkinnöistä tai vain hoitoon, hoivaan ja lääkehoitoon liittyviä (KOHTOTS, LÄÄKEL, HOISU). Syytä ei tarvitse kertoa eikä osallistua mihinkään neuvotteluun, mitä näkyvät vaativan.

Jos ei itse pysty vaatimaan, edunvalvoja ja lähimmät omaiset ovat siihen oikeutettuja kuten asiakas itse. Mitään valtakirjoja ei tällöin voida vaatia. Lähisukulaisuuden osoittaminen riittää. Viime päivinä on jopa vaadittu sähköisen vaatimuksen tekemistä. Meistä papoista ja mammoista suuri osa siihen tuskin kykenee.

Jos vaatimukseen ei suostuta, hakija voi tehdä Tietosuojavaltuutetun kotisivulla olevan lomakkeen kautta avunpyynnön Valtuutetulle, joka voi sitten antaa kunnalle määräyksen tietojen antamisesta. Toinen tapa on vaatia kielteinen päätös paperilla valitusosoituksineen ja tehdä sitten oikaisuvaatimus/valitus sille viranomaiselle, joka mainitaan saadun päätöksen valitusosoituksessa. Joutsassa on kylläkin käynyt ilmi, että saatu valitusosoitus johtaakin väärälle viranomaiselle. On myös mahdollista valittaa paperilla asiasta tietosuojavaltuutetulle Helsinkiin.

Jos lähiomainen haluaa saada kopiot kuolleen omaisensa hoidosta Jousessa tai kotihoidossa haluamaltaan ajalta ennen kuolemaa, hänen on syytä tehdä siitä kirjallinen vaatimus peruspalvelujohtajalle. Vaatimuksessa perusteluksi riittää maininta, että omainen haluaa varmistua, ovatko hoito ja hoiva olleet Käypähoito- ja muiden suositusten mukaista. Mihinkään vaadittaviin kokouksiin ei pidä osallistua ja kielteisestä päätöksestä on syytä tehdä valitukset kuten edellä. Tästä menettelystä ovat ylimmät laillisuusvalvojat (eduskunnan oikeusasiamiehet Paunio ja Jääskeläinen) ja Sosiaali- ja terveysministeriö antaneet selkeät ratkaisut ja ohjeet.

Jos vs. peruspalvelujohtaja tai joku muu huomaa edellä olevassa tekstissä virheitä, pyydän ystävällisesti korjaamaan ne seuraavassa lehdessä!

Joutsassa avulias aatu
Kalle Willman
perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston jäsen

Tagged with →