Joutsan Seudun 17.10.2018 ilmestyneessä numerossa Puheenvuoro-palstalla esitettiin moniosainen kysymys, joka koski Seututerveyskeskuksen toimintaa ja järjestämistoimikunnan jäsenen roolia siinä.

Siitä lähdetään, että kuntalaisille on tärkeää päästä lääkärin tai hoitajan vastaanotolle sairastuttuaan. Yhtä tärkeää on myös kaikki se, mitä tapahtuu ennen kuin lääkäriä tarvitaan. Ennaltaehkäisevä terveydenhoito, lähimmäisten tuki ja yhteisöllisyys ovat siinä tehtävässä tärkeässä roolissa.

Seututerveyskeskuksen päätöksentekojärjestelmää kuvaa sen nettisivuilta lainattu kaavio (ohessa) ja kaavion jälkeen eri toimielimiä esittelevät tekstit.

Päätöksentekoelimet

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluva perusterveydenhuollon liikelaitos Seututerveyskeskus on toiminut vuoden 2011 alusta eli kohta seitsemän vuotta. Se toimii suoraan sairaanhoitopiirin hallituksen alaisena. Liikelaitosten päätöksenteko on eriytetty sairaanhoitopiirin muusta päätöksenteosta. Seututerveyskeskuksen omia päätöksentekoelimiä ovat järjestämistoimikunta ja johtokunta.

Järjestämistoimikuntaan sairaanhoitopiirin hallitus nimittää seututerveyskeskustoimintaan liittyneiden kuntien päätösten mukaan yhden jäsenen kustakin seututerveyskeskukseen liittyneestä kunnasta. Järjestämistoimikunnassa on lisäksi yksi jäsen sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Kullakin jäsenellä on varajäsen. Valinnat tehdään kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Samalla sairaanhoitopiirin hallitus nimittää seututerveyskeskustoimintaan liittyneiden kuntien ja sairaanhoitopiirin välisten neuvottelujen perusteella yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden tai useampia varapuheenjohtajaksi.

Järjestämistoimikunnan kokoonpano sovitetaan kuntalain 81 §:n säännösten mukaisesti sellaiseksi, että se vastaa seututerveyskeskukseen liittyneiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuus-periaatteen mukaisesti.

Järjestämistoimikunnassa ovat edustajat seuraavista kunnista: Laukaa (puheenjohtaja), Keuruu, Joutsa, Konnevesi, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka. Puoluetaustaltaan jäsenistä on keskustalaisia 4, sosialidemokraatteja 2, kokoomuslaisia 1 ja perussuomalaisia 1.

Seututerveyskeskuksen liikelaitoksella on johtokunta, johon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus valitsee kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenten valinnassa noudatetaan kuntalain liikelaitoksia koskevien säännösten mukaan periaatetta, jonka mukaan johtokunnassa on edustettuna monipuolinen liikelaitoksen toimialan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.

Asiat päätetään sekä järjestämistoimikunnan että johtokunnan kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijänä kummankin toimielimen kokouksessa toimii seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja.

Järjestämistoimikunnassa Joutsaa edustaa Maija Salonen (kesk.) varahenkilönään Ari Solatie (sdp). Johtokunnassa Joutsan edustajana toimii kunnanjohtaja Harri Nissinen, joka valittiin tehtävään Päivi Hakulisen haettua vapautusta tehtävästä.

Sopimuksesta irtautumisesta on säädetty huolellisesti muotoillussa perustamissopimuksen 31 §:ssä. Irtautumisen esteenä on myös tosiasia, että yksittäinen alle 20.000 asukkaan kunta ei voi sote-palveluita enää tuottaa yksinään, kuten ennen.

Toimintaa lukujen taustalla

Puheenvuoro-palstalla esitettyjen tilastolukujen taustalla on sekä johtokunnassa että järjestämistoimikunnassa hyväksytyt kehittämistoimenpiteet ja niiden vaatimat taloudelliset resurssit. Yhteistyö päätöksentekoelinten välillä perustuu luottamukseen ja voimassaoleviin sopimuksiin muun muassa laskutuskäytännöistä. Järjestämistoimikunnassa työskentely on ollut asiallista, keskustelevaa ja hyvin esiteltyä. Toimikunta on saanut riittävästi etukäteisinformaatiota päätösten tueksi. Kukin toimikunnan jäsen on tuonut kokouksiin asioita, joita kuntalaiset ovat evääksi antaneet.

Vuosien 2017 ja 2018 toimintasuunnitelmissa on johdonmukaisesti esitelty kehittämissuunnitelmia ja niiden toteuttamiseen liittyviä investointeja. Toiminnallisesti ehkä eniten harjoittelua on vaatinut ensin Petäjävedellä ja syksyllä 2017 Joutsassa käyttöön otettu uusi vastaanottomalli, jossa luovuttiin väestövastuumallista. Omalääkärimallin tilalle suunnitellussa ja valmistellussa mallissa on palvelupolut päivystys/kiireasiakkaille, pitkäaikaissairaille (mm. kansantauteja sairastaville) ja erityisen paljon palveluja/tukea tarvitseville asiakkaille. Uudessa mallissa huolehditaan myös Soten mukaisesta palveluohjauksesta tarpeen mukaan.

Vastaanotoilla työskentelevän hoitohenkilökunnan osaamista on systemaattisesti vahvistettu. Valviran erikoispätevyyden (rajattu lääkkeenmäärääminen) hankkineiden sairaanhoitajien osaaminen ja resurssit on tarkoituksenmukaista kohdentaa osaamista vastaaviin töihin. Järjestämistoimikuntaan ei ole kantautunut hoitohenkilökunnan palautetta järjestelmän ongelmista. Paremminkin tyytyväisyyttä oman osaamisen laajenemisesta on ollut havaittavissa.

”Totuuden nimissä on sanottava, että turnauskestävyys on ollut koetuksella”, totesi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen syntymäpäivähaastattelussaan. Hänen lausumansa koski lähinnä sote-valmistelutyötä. Turnauskestävyyttä on vaadittu myös Seututerveyskeskuksen viranhaltijoilta ja päätöksentekoelimiltä, kun on yhteen sovitettu kahdeksan eri tilanteessa olevan jäsenkunnan kehittämistarpeita. Seututerveyskeskuksen orkesterin johtajana vuonna 2015 aloittanut toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu esitteli edellisessä järjestämistoimikunnan kokouksessa tilastoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksista jäsenkunnittain. Tilastojen valossa vuodet eivät ole veljeksiä, mikä on varsin ymmärrettävää ja asettaa kovat vaatimukset niin toiminnalle kuin taloudellekin. Kun samaan seurantaan rinnalle saadaan vielä sosiaalitoimen kehittämisnäkymät ja kustannukset, nähdään millaisessa riippuvuussuhteessa tilastopalkit toisiinsa nähden ovat. Tiivis yhteistyö perusterveydenhoito-erikoissairaanhoito-sosiaalitoimi -akselilla koituu kuntalaisten parhaaksi. Yhteistyön kehittämiseen tarvitaan avarakatseista, tehokasta ja kokonaisuuden näkevää johtajuutta. Hyvä ja arvostava johtaminen nousee vielä arvoon arvaamattomaan ja kun siinä onnistutaan, terveydenhuollon kivijalka vahvistuu ja lääkäripulakin toivottavasti helpottaa.

Kuntalaisten hyvinvointi muodostuu terveydestä, toimeentulosta ja turvallisuudesta. Kuten yllä olen yrittänyt selvittää, yksi olki hallintohimmelissä on yhden äänen suuruinen. Sitä ääntä käytän kaikin käytettävissäni olevin keinoin.

Maija Salonen (kesk.)
Seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan jäsen

 

Tagged with →