Luhangan kunta hakee Suomen korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä liittyen Ilmatar Luhanka Oy:n Latamäen tuulipuiston melumittauksiin kohdistuneissa valituksissa.

Kunnan mukaan Vaasan hallinto-oikeudessa on arvioitu ja käsitelty väärin perustein valitusta, jolloin Ilmatar Luhanka Oy:n tuulivoimaloiden melupäästöjä tulee arvioida uudelleen ottaen huomioon nykyinen olemassa oleva aineisto.

Rakennuslautakunnassa on hyväksytty 7.11. hakemus valitusluvalle. Keskeisin peruste sille on, että hallinto-oikeus on väärässä eräässä keskeisessä asiassa. Oikeuden päätöstekstissä nimittäin todetaan, että melumallinnus oli tehty eri kokoisille ja tehoisille tuulivoimaloille kuin rakennetut voimalat. Luhanka on löytänyt tässä asiassa todisteet siitä, että tuulivoimaloiden tyypit olivat mallinnuksessa sitä mitä pitikin olla, eli Vestas V112, nimellisteho 3 MW, napakorkeus 140 metriä ja roottorin halkaisija 112 metriä.

Hakemuksen mukaan mainittu väärä arviointi on todennäköisesti vaikuttanut virheellisen oikeuden päätöksen syntymiseen. Lisäksi siinä viitataan seikkaan, että voimalat ovat vanhempia kuin ympäristöhallinnon ohje 2/2014, Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, jota ei ollut vielä käytettävissä tuulivoimalaa valittaessa ja vuonna 2013 julkaistua melu- ja välkemallinnusta tehtäessä.

Valituslupahakemuksen on laatinut DI Seppo Hakola, joka toimii Ilmatar Service Oy:n palveluksessa. Hän toimii kyseisen Latamäen tuulipuiston teknisenä päällikkönä.

Monisyisessä asiassa kyse on tiivistetysti siitä, aiheuttavatko Latamäen tuulivoimalat liikaa melua vai ei. Lautakunta oli velvoittanut tuulivoimalapuiston toimijan, Ilmatar Luhanka Oy:n teettämään melumittauksia alueella vuonna 2015. Näitä on pidetty puutteellisina valittajien taholta, kun taas kunnan mielestä melutasojen mittaus on suoritettu ympäristöhallinnon ohjetta vastaavalla tavalla.

Vaasan hallinto-oikeus palautti asian äskettäin uudelleen rakennuslautakunnalle. Toiminnanharjoittajan pitäisi tehdä uusi meluselvitys toiminnan aiheuttamasta meluhaitasta häiriintyvissä kohteissa.

Perusteluissaan hallinto-oikeus katsoi, ettei lautakunta ole tehdyn mittauksen perusteella voinut poissulkea tuulivoimaloiden aiheuttaman meluhaitan kohtuuttomuutta häiriintyvissä kohteissa.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →