Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset ympäristösuojelulain mukaisissa hallintopakkoasioissa. Joukko yksityishenkilöitä, yhdessä Purnun-Tohtaan seudun ympäristöyhdistyksen kanssa, valitti Luhangan kunnan rakennuslautakunnan 8.12.2016 tekemistä päätöksistä.

Merkittävin ratkaisuista oli rakennuslautakunnan päätöspykälä 65:n kumoaminen ja asian palauttaminen takaisin lautakunnalle uudelleen käsittelyä varten. Monisyisessä asiassa kyse on tiivistetysti siitä, aiheuttavatko Latamäen tuulivoimalat liikaa melua vai ei. Lautakunta oli velvoittanut tuulivoimalapuiston toimijan, Ilmatar Luhanka Oy:n teettämään melumittauksia alueella vuonna 2015. Näitä on pidetty puutteellisina valittajien taholta, kun taas kunnan mielestä melutasojen mittaus on suoritettu ympäristöhallinnon ohjetta vastaavalla tavalla.

Hallinto-oikeus katsoo, ettei rakennuslautakunta olisi saanut hylätä sille 5.12.2016 tehtyä hallintopakkohakemusta päätöksessään mainitsemilla perusteilla. Asiaa uudelleen käsitellessään rakennuslautakunnan on varattava Ilmatar Luhanka Oy:lle tilaisuus lausua hallintopakkohakemuksesta ja velvoitettava toiminnanharjoittaja suorittamaan uusi meluselvitys toiminnan aiheuttamasta meluhaitasta häiriintyvissä kohteissa. Sitten on varattava asianosaisille tilaisuus antaa vastine meluselvityksen tuloksista. Sen jälkeen rakennuslautakunnan on selvityksen perusteella suoritettava asiassa ympäristölupaharkinta.

Perusteluissaan hallinto-oikeus katsoo, ettei lautakunta ole tehdyn mittauksen perusteella voinut poissulkea tuulivoimaloiden aiheuttaman meluhaitan kohtuuttomuutta häiriintyvissä kohteissa. Riittävän luotettavan arvioinnin tekemiseksi melutasojen selvittämistä alueella on jatkettava. Selvitys on tehtävissä joko mallintamalla voimaloiden melupäästön leviämistä erilaisissa olosuhteissa tai suorittamalla melumittauksia ajankohtana, jolloin voimalat toimivat suuremmalla tehotasolla ja jolloin vallitsee melun leviämisen kannalta otollisemmat olosuhteet kuin aikaisemmin tehdyssä mittauksessa.

Lisäksi tuomiossa viitataan korkeimman hallinto-oikeuksien vuosikirjaratkaisuihin. Sen mukaan teollisen mittaluokan tuulivoimaloiden aiheuttamien ympäristövaikutusten hallinnan arvioimiseen eivät sovellu yksittäisten määräysten antaminen, vaan toiminta kokonaisuudessaan edellyttää ympäristölupaharkintaa.

Luhangan rakennuslautakunta kokoontuu 1.11. jossa asia on rakennustarkastaja Risto Salosen mukaan käsittelyssä.

Kuvat Latamäen tuulivoimaloista ovat Joutsan Seudun arkistosta vuodelta 2014.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →