Joutsasta otettiin viime vuonna neljätoista kertaa yhteyttä Keski-Suomen sosiaaliasiamieheen. Yhteydenotoista kymmenen tuli asiakkaan taholta, kolme asiakkaan edustajalta ja yksi henkilöstöltä. Tämä käy ilmi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen tekemästä selvityksestä, jota käsiteltiin äskettäin Joutsan perusturvalautakunnassa.

Joutsalaisten asioinneista kaksitoista tuli palveluun tyytymättömiltä ja kaksi oli tiedustelua. Yhteydenottojen aiheena olivat useimmin ikääntyneiden palvelut ja lastensuojelu. Kelan perustoimeentulotukeen liittyneitä yhteydenottoja oli kolme, kunnan harkinnanvaraiseen toimeentuloon liittyneitä ei yhtään. Yhdeksässä yhteydenotossa oli kyse kunnan omasta toiminnasta ja viidessä muusta. Syitä yhteydenotolle saattoi olla samalla kerralla useampia kuin yksi.

Koska sosiaalihuoltolaki edellyttää sosiaalipalveluja koskevan tiedon julkaisemista siten, että se on helposti saavutettavissa ja ymmärrettävissä, sosiaaliasiamies arvioi selvityksessään myös kuntien kotisivujen sosiaalihuoltoa koskevaa osuutta. Selvityksessä todetaan, että Joutsan kunnan sosiaalipalvelujen sähköiset tiedot ovat melko kattavat, mutta hakemuslomakkeita olisi hyvä olla helpommin saatavilla.

Selvityksessä myös annetaan kunnille toimenpide-ehdotuksia. Kuntia muun muassa kehotetaan vahvistamaan asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihin, päivittämään kotisivuilleen riittävät tiedot sosiaalihuollon palveluista ja laittamaan saataville palvelujen hakulomakkeet sekä lakien mukaiset ilmoitus- ja muistutuslomakkeet.

Tarja Kuikka