Turvetuotanto- ja tuulivoima-alueita koskeva kolmas vaihemaakuntakaavan luonnos etenee ehdotusvaiheeseen. Maakuntahallitus on hyväksynyt vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin.
Kuntien ja kansalaisten antamassa palautteessa ongelmallisimmaksi on nähty humuksen ja kiintoaineen vesistövaikutukset. Tämä vuoksi vaihekaavan suunnittelumääräystä tiukennetaan. Sen mukaan turvetuotannon aiheuttamaa vesistökuormitusta tulee vähentää koko maakunnassa.
Aiempi määräys totesi, että vesistökuormitus ei saa nousta. Erityistä huomiota suunnittelumääräyksissä tullaan kiinnittämään Puulan, Suonteen sekä Pihlajaveden ja Saarijärven reittien vesistöalueiden kuormitukseen.

Joutsan kannalta isoin muutos on, että ehdotetuista uusista turvesoiden aluevarauksista kolme on poistettu. Karasuo (107 hehtaaria), Martinsuo (106 ha) ja Pohjoissuo 1 (49 ha) eivät enää esiinny kaavassa tulevaisuuden turvesoina. Poistamisen syynä kaikkiin kolmeen on, että niihin olisi pitänyt tehdä Natura-arviointi. Karasuon kohdalla tähän olisi vielä lisätty vesistövaikutustarkastelu.
Jäljelle jäi vain 124 hehtaarin Teurisuo. Kaikki suot sijaitsevat Leivonmäellä. Joutsan kunta halusi omassa kannanotossaan poistattaa kaikki uudet varaukset turvatuotannolle. Yhteensä luonnoksesta poistettiin 38 aluetta eli 4.000 hehtaaria suota.
Tuulivoimaloille varattuihin alueisiin ei seutukunnan alueella tullut muutoksia. Tämä koskee lähinnä Rutalahden seudun asukkaita Vestonmäen tuulivoimapuiston osalta.

LUE LISÄÄ VIIKON 9 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100