Tammilohen kalanviljelylaitos ei saanut paikallisten lupaviranomaisten siunausta toiminnan laajentamiselle. Laitos haki vuoteen 2025 ulottuvaa lupaa, jossa rehua olisi saanut käyttää 29.000 kiloa vuodessa ja vesistökuormitus olisi ollut 150 kiloa. Voimassa olevan luvan mukaan laitoksen käyttämä rehumäärä saa olla enintään 12.000 kiloa ja fosforikuormitus enintään 60 kiloa vuodessa.
Hakija on itse arvioinut, että haetulla kuormituksen lisäyksellä ei ole olennaista merkitystä alapuolisen veden laatuun. Muut asiaa käsitelleet tahot olivat tyystin toista mieltä. Niin Luhangan kunnanhallitus kuin terveyskuntayhtymän hallituskin ottivat tiukan kannan kalankasvatukseen.
Yhtymähallitus alensi fosforipäästön ylärajan 50 kiloon vuodessa. Kuivarehun määrä saa olla enintään 12.000 kiloa vuodessa.
Luhangan kunnanhallituksen tilasi lausunnon FCG Planeko Oy:ltä. Tämä lausunto tuli myös hallituksen päätökseksi. Sen mukaan laitoksen on vähennettävä päästöjään, jotta toiminnan jatkaminen ylipäänsä olisi mahdollista. Lisäksi hakijan selvitykset useista päästöjä alentavista toimenpiteistä ovat ylimalkaiset.
Laitoksen vesistövaikutusten vuositarkkailuraportin 2008 yhteenvedossa todetaan, että laitoksen kuormituksen vaikutus näkyy Tammijoen fosforipitoisuudessa ja Tammilahden pohjukan perukassa, joka on rehevöitynyt.

LUE LISÄÄ VIIKON 34 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tilaa p. 0201 876 100