Joutsan kunnanhallitus esittää maanantaina kokoontuvalle valtuustolle, että se hyväksyisi Joutsan rantayleiskaavan Pohjois-Suonteen ja Etelä-Suonteen osalta. Alueiden kaavaratkaisussa on huomioitu tänä kesänä valmistuneet muinaismuistoinvestointi ja Natura-arviointi. Kaavaratkaisuun on tehty merkitykseltään vähäisiä korjauksia, joista on tiedotettu kyseisten kiinteistöjen omistajille.
Kunnanvaltuustolle esitetään myös kaavan laajennusta Angesselkä-Puttolanselkä -alueella. Alueen laajentaminen koskee kiinteistöjä, jotka oli aiemmin jätetty vahvistetun kaavan ulkopuolelle liito-oravahavaintojen takia.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kyseisten alueiden kaavoitusmaksu perittäisiin samoilla periaatteilla kuin aiemmin hyväksyttyjen rantayleiskaavojen osalta. Kaavoitusmaksu perittäisiin maanomistajalta, jolle syntyy uusia rakennuspaikkoja. Kaavoitusmaksun suuruus on esityksessä 60 euroa ja se peritään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.