Joutsan pitkään ja hartaasti valmisteltu rantaosayleiskaava alkaa vihdoin olla ainakin osittain loppusuoralla. Kaavatoimikunnan tavoitteena on saada neljään osa-alueeseen jaetun kaavan ykkös- ja kakkosalue valtuuston käsittelyyn 3.5. Ykkösalueeseen kuuluu Angesselkä-Puttolanselkä -alue ja kakkosalueeseen Viheri-Jääsjärvi -alue mukaan lukien pienemmät vesistöt.
Kolmos- ja nelosalueiden eli Etelä- ja Pohjois-Suonteen alueiden tuominen valtuustoon on jäämässä syksymmälle.
Valtuuston hyväksynnän ja kuukauden valitusajan jälkeen rantayleiskaava on lainvoimainen eli sen perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslupia. Joutsan kaavan ykkös- ja kakkosalueet saadaan lainvoimaisiksi nopeimmillaan jo kesäkuussa. Kaavamuistutusten suuren määrän vuoksi on kuitenkin odotettavissa, että kaavasta tehdään valituksia, jotka voivat hidastuttaa kaavan lainvoimaisuutta. Toisaalta esimerkiksi yksittäiseen rakennuspaikkaan kohdistuvat valitukset eivät välttämättä estä lainvoimaisuutta kaavan muilta alueilta.
Joutsan rantaosayleiskaavan laatiminen alkoi talvella 1998-1999. Kaavan laatiminen on hidastunut muun muassa ympäristökeskuksen ja museoviraston vaatimien lisäselvitysten sekä kaavasta tehtyjen lukuisten muistutusten takia.
Kaavaan alun perin tehtyjä luontoselvityksiä on jouduttu täydentämään, koska ympäristökeskus on katsonut ne osin puutteellisiksi.
Myös museovirasto on puuttunut kaavan laadintaan, koska se katsoi kaavan pohjana olleet muinaismuistokartoitukset puutteellisiksi.
Koko kaava-alueesta jätettiin viime nähtävilläolon yhteydessä noin 250 muistutusta, joista suurin osa koskee Suonteen alueita. Angesselkä-Puttolanselkä -alueelle muistutuksia tuli 48 ja Viheri-Jääsjärvi -alueelle 31. Nämä muistutukset on jo käsitelty ja mainitut osa-alueet tulevat siis todennäköisesti toukokuun alussa valtuuston vahvistettaviksi.