Leivonmäen kunnanhallitus on päättänyt hakea Kivisuon-Selänpohjan vesihuoltohanketta toteutettavaksi runkolinjan osalta EU-rahoitteisena valtion vesihuoltotyönä. Työ ajoittuisi vuosille 2004-2006. Kunnanhallitus pyytää tarjoukset Kivisuon-Selänpohjan vesihuoltohankkeen runkolinjan yksityiskohtaisesta suunnittelusta marraskuun loppuun mennessä.
Hankkeessa rakennetaan syöttövesijohto Leivonmäen vanhalta Harjunlahden vedenottamolta Kivisuolle ja Selänpohjaan. Alueet viemäröidään ja viemäri liitetään Leivonmäeltä Joutsaan lähtevään viemärilinjaan. Samoin Harjunlahden ja Leivonmäen taajaman välinen alue viemäröidään ja joka voidaan liittää perustettavan vesiosuuskunnan kautta yleiseen vesi -ja viemäriverkostoon.
Alueelle perustettava vesiosuuskunta liittyy kunnan rakentamaan vesi- ja viemärin runkoverkkoon ja perustettava osuuskunta ottaa tämän jälkeen huomaansa kaikki verkostoon liittyjät.
Maakunnan yhteistyöasiakirjassa on Leivonmäen kansallispuistoon liittyen varattu alueen vesihuollon turvaamiseksi seuraavalle vuodelle 75.000 euron avustus EAKR-rahoitteisen kustannuksiltaan 189.000 euron suuruisen vesihuoltohankkeen toteuttamiseksi.
Lisäksi Keski-Suomen liiton maakuntaohjelmassa 2004-2005 on varattu EAKR-tuki Leivonmäen kansallispuiston vesihuoltohankkeen loppuosaan vuosille 2005-2006. Tuki on suuruudeltaan 341.000 euroa. Edellä mainittuihin summiin on sisällytetty arvonlisävero.
Kokonaishanke runkovesi- ja viemärilinjan rakentamiseksi on suuruudeltaan 530.000 euroa.